Chào mừng đến với trang web của chúng tôi! Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn như là người dùng (s) của trang web (gọi tắt là “bạn”, hoặc “Người sử dụng” ở đây là “bạn”) và sfm-sh.com - chủ sở hữu của trang web SFM-sh .com.

1. Ứng dụng và chấp nhận các Điều khoản
1.1 Việc bạn sử dụng dịch vụ sfm-sh.com, và các sản phẩm (gọi chung là là “Dịch vụ” sau đây) là tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này cũng như Chính sách bảo mật và bất kỳ quy tắc và chính sách của SFM-sh khác năm có thể sẽ được xuất bản bởi sfm-sh.com bất cứ lúc nào. Tài liệu này và các quy tắc và chính sách của sfm-sh.com khác được gọi chung dưới đây là “điều khoản”. Bằng cách truy cập sfm-sh.com hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi các Điều khoản. Xin đừng sử dụng Dịch vụ hoặc sfm-sh.com nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản.
1.2 Bạn không thể sử dụng Dịch vụ và có thể không chấp nhận Điều khoản if (a) bạn không đủ tuổi pháp lý để tạo thành một hợp đồng ràng buộc với sfm-sh.com, hoặc (b) bạn không được phép nhận bất cứ dịch vụ theo pháp luật của PR Trung quốc hay các nước khác / vùng lãnh thổ bao gồm quốc gia / khu vực mà bạn đang cư trú hoặc nơi bạn sử dụng Dịch vụ.
1.3 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng sfm-sh.com có thể sửa đổi bất kỳ khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng sửa đổi có liên quan và Điều khoản trình bày lại trên sfm-sh.com. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc sfm-sh.com, bạn đồng ý rằng Điều khoản sửa đổi sẽ áp dụng cho bạn.

2. Người sử dụng chung
2.1 Là một điều kiện của việc truy cập và sử dụng sfm-sh.com hoặc dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành khi sử dụng sfm-sh.com hoặc dịch vụ.
2.2 Bạn phải đọc Chính sách bảo mật sfm-sh.com của mà điều chỉnh việc bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân về người dùng thuộc sở hữu của sfm-sh.com và những chi nhánh của chúng tôi. Bạn chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật và đồng ý với việc sử dụng các thông tin cá nhân về bạn theo Chính sách bảo mật.
2.3 Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động làm suy yếu sự toàn vẹn của hệ thống máy tính hoặc mạng của sfm-sh.com và / hoặc bất kỳ tài khoản khác cũng không để truy cập trái phép vào hệ thống máy tính đó hoặc mạng.
2.4 Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ lợi thế trong việc sử dụng các thông tin niêm yết trên sfm-sh.com hay từ bất cứ một đại diện của sfm-sh.com trong các hoạt động bao gồm: mức giá thiết lập, hoặc trích dẫn của các sản phẩm và dịch vụ mà không được mua từ sfm-sh.com, chuẩn bị nội dung trang web, hợp đồng bằng văn bản hoặc thỏa thuận đó là không có sự tham gia của sfm-sh.com.

3. Sản phẩm và Giá
3.1 Kể từ khi chúng tôi đang tiếp tục phát triển và nâng cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bất kỳ, đặc điểm kỹ thuật phi kỹ thuật kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn các trang web, báo cáo bảng biểu, số liệu, hình ảnh, video hoặc âm thanh của bất kỳ sản phẩm của sfm-sh.com thể được thay đổi hoặc hoàn toàn thay đổi trong định dạng và nội dung mà không cần thông báo trước trực tuyến hoặc ngoại tuyến.
3.2 Giá niêm yết trên sfm-sh.com hoặc được cung cấp bởi bất kỳ đại diện của sfm-sh.com có thể thay đổi mà không cần báo trước.

4. Giới hạn trách nhiệm
4.1 Bất kỳ vật liệu được tải về hoặc có được thông qua sfm-sh.com được thực hiện theo quyết định và chịu rủi ro của mỗi tài khoản và mỗi tài khoản tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại cho hệ thống máy tính hoặc mất dữ liệu sfm-sh.com rằng có thể là kết quả của việc tải bất kỳ tài liệu như vậy.

Các điều khoản và điều kiện